THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA

  -  

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Cách mạng tháng Mười Nga (năm 1917) mở ra trang sử mới đối với nước Nga và tiến trình phát triển của nhân loại - mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng tháng Mười đã đi vào lịch sử với tính chất đột phá mở đường và dẫn đường, là một thành tựu lớn trong tiến trình của lịch sử nhân loại với lý tưởng vô cùng cao đẹp là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, thực hiện hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Bạn đang xem: Thắng lợi cách mạng tháng 10 nga


Thật vậy, Cách mạng tháng Mười Nga làm nổ tung mắt xích yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người, các quốc gia cùng đứng lên giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Cách mạng tháng Mười đã dẫn dắt các dân tộc đứng lên giành độc lập và đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II.

Hồ Chí Minh cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu... Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Người khẳng định: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đây là tiền đề quan trọng để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8/1945, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Xem thêm: Cách Diệt Rệp Ở Rau Cải Xanh Được Lựa Chọn Hàng Đầu, Cách Diệt Rệp Ở Rau Cải

Hơn 91 năm qua, Đảng ta luôn trung thành với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định với con đường của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành những thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển. Kinh tế Việt Nam phát triển năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới - năng lực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đạt nhiều thành tựu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đã không ngừng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vị thế, uy tín, tầm nhìn và khát vọng Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới.


*
Những dấu ấn quan trọng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. (đồ họa của TTXVN)

Xã hội xã hội chủ nghĩa theo con đường của Cách mạng tháng Mười mà Đảng ta hướng tới có các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người. Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là truyền thống đoàn kết, yêu nước; qua đó, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta lại tiếp tục được phát huy cao độ. Hai năm nay, trước dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước ta xác định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch; với tinh thần cả nước đồng lòng, toàn dân góp sức, chúng ta đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất những tổn thất do dịch bệnh gây ra.

Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, nhưng Cách mạng tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn phát triển mới,đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn,thách thức,nhất là dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng; bốn nguy cơmà Đảng ta chỉ ra đó là: tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địchvẫn đang hiện hữu,có mặt còn gay gắt hơn.Tình trạng suy thoáivềtư tưởng chính trị,đạo đức,lối sống,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”còn diễn biến phức tạp… Vì vậy, đòi hỏi Đảng ta phải sáng suốt chèo lái con thuyền cách mạng ổn định về chính trị, thành công trong đổi mới và phát triển về kinh tế - xã hội, tiến từng bước vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch; để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân.

Xem thêm: Cách Ươm Hạt Mít Nhanh Nảy Mầm, Cách Làm Mít Ra Quả Nhanh

Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Liên Xô và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.