Cách Mạng Tháng 8 Và Tuyên Ngôn Độc Lập

  -  
MENU ▾ GIỚI THIỆU▾ ▾ Ủy ban nhân dân huyện ▾ ▾ Ủy ban nhân dân xã ▾ ▾ Đoàn thể ▾ ▾ TIN TỨC - SỰ KIỆN▾▾THỦ TỤC HÀNH CHÍNH▾▾
*
*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Trang sử vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ cộng hòa.” (Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập). Đó là một trang vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam mà mỗi khi nhắc lại mỗi người dân Việt Nam không khỏi tự hào và càng quyết tâm đoàn kết hơn nữa để giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng 8 và tuyên ngôn độc lập

*

Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Xem thêm: Cách Hỏi Crush Đang Làm Gì, Quản Lý Hiệu Quả Và Thông Minh Nguồn Tiền Của Bạn

*

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm; đồng thời, là thắng lợi của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi cùng với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và tuyên đọc đã khai sinh ra chế độ dân chủ cộng hòa của Việt Nam. Lập nên chính quyền cách mạng do nhân dân làm chủ trong cả nước, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Dừa Vị Trà Xanh, Cách Làm Mứt Dừa Bột Trà Xanh Cực Ngon

Cách mạng Tháng Tám thành công với những bài học quý báu, như một ngọn đuốc soi sáng cho mỗi chúng ta nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 76 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.