Cách Khai Báo Biến Trong Pascal

  -  

- Các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình.

Bạn đang xem: Cách khai báo biến trong pascal

- Việc khai báo biến bao gồm:

 + Khai báo tên biến

+ Khai báo kiểu dữ liệu

- Cú pháp: Var : ;

- Ví dụ:

*

- Tùy theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau.

* Cách khai báo hằng:

Cú pháp khai báo hằng trong Pascal có dạng như dưới đây:

const

identifier = constant_value;

Bảng dưới đây là một số ví dụ về cách khai báo hằng hợp lệ:

*

Dưới đây là ví dụ cụ thể minh họa khai báo hằng trong Pascal:

Ví dụ:

CONST Max = 100;

VD : Name = ""lan trần ;

Continue = FALSE;

Logic = ODD(5); {Logic =TRUE}

Chú ý: Chỉ các hàm chuẩn dưới đây mới được cho phép sử dụng trong một biểu thức hằng:

ABS CHR HI LO LENGTH ODD ORD

PTR ROUND PRED SUCC SIZEOF SWAP TRUNC

Nếu quan sát định dạng trong báo cáo đầu ra của chương trình bạn sẽ thấy biến c được định dạng bằng tổng chữ số 7 và 2 sau dấu thập phân. Pascal cho phép định dạng đầu ra như vậy với các biến số.

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu về biến và hằng nhé!

1. Biến là gì?

a. Định nghĩa: 

- Trong lập trình biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Dữ liệu do biến lưu trữ, được gọi là giá trị của biến.

Ví dụ 1:

• Giả sử cần in kết quả của phép cộng 15+5 ra màn hình. Ta sử dụng câu lệnh Pascal sau đây: Writeln (15+5);

• Ta có thể sử dụng hai biến X và Y để lưu giữ giá trị của hai số 15 và 5. Khi đó chúng ta có thể viết lại câu lệnh trên như sau: Writeln (X+Y);

• Chương trình thực hiện như sau:

*

b. Các loại biến, phạm vi của biến.

* Biến toàn cục.

Xem thêm: Cách Làm Nước Dùng Phở Bò Vị Truyền Thống Để Bán, Cách Nấu Nước Dùng Cho Món Phở Bò Ngon Tuyệt

Một biến được gọi là toàn cục khi nó được khai báo ở đầu chương trình, chúng ta có thể gọi nó ra ở bất cứ vị trí nào trong chương trình. Ví dụ ở trên ta có a,b,c là biến toàn cục.

* Biến cục bộ.

Biến cục bộ chỉ có thể truy cập được trong đoạn chương trình con của nó ví dụ như biến tam trong thủ tục Hoanvi bạn không thể truy cập biến tam trong chương trình chính. Biến a,b,c trong thủ tục cucbo cũng là biến cục bộ và mọi truy cập vào a,b,c bây giờ là biến cục bộ không phải biến a,b,c ở ngoài. Khi viết chương trình bạn nên hạn chế đặt tên biến trùng nhau như vậy.

2. Hằng


a. Khái niệm về hằng (constant): Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

b. Các loại hằng:

Trong lập trình ngôn ngữ C có các loại hằng như sau :

+ Hằng nguyên : Là hằng được khai báo kiểu nguyên

+ Hằng long : Là hằng được khai báo kiểu long khác ở chỗ thêm chữ L hoặc l vào sau để biểu thị hằng đó là hằng long ví dụ 123L.

+ Hằng số thực : Là hằng được khai báo kiểu số thực ví dụ float giatri = 123.56f;

+ Hằng ký tự : Là trường hợp riêng được đặt giữa 2 dấu nháy đơn, ví dụ như ‘A’, ‘a’ hằng ký tự có thể được viết là ‘\x1x2x3’ trong đó x1, x2,x3 là hệ số đếm cơ số 8 mà giá trị x1x2x3 bằng mã ASCII của ký tự đó ví dụ ‘\142’ là hằng ký tự ‘b’.

Xem thêm: Cách Nấu Mì Cay Không Cần Kim Chi, Cách Nấu Mì Cay Siêu Ngon, Đơn Giản

+ Một số hằng đặc biệt : Hằng đặc biệt được mô tả trong bảng sau

*

3. Tên hằng và biến hằng

Biến hằng là một loại biến mà giá trị của nó không thể thay đổi trong quá trình chương trình chạy, còn tên hằng là một loại hằng được định nghĩa bởi chỉ thị #define.