TÍNH TỪ TIẾNG ANH CHỈ TÍNH CÁCH

  -  

Tính từ chỉ tính phương pháp trong giờ đồng hồ Anh cực kỳ phong phú, cùng vì không tồn tại một cá nhân nào tất cả tính phương pháp giống như hoàn toàn cùng với những người dân sống trong xã hội. Tính cách là yếu tố quan trọng đặc biệt của nhỏ bạn, để biết được xem phương pháp của một tín đồ, bạn ta thường xuyên reviews qua hành vi, khẩu ca với suy nghĩ của bạn đó rồi sau cùng Kết luận về bản chất của người kia. Vậy các bạn đã biết trong giờ đồng hồ Anh, đa số tính trường đoản cú chỉ tính bí quyết bao hàm từ bỏ làm sao chưa? Hãy xem thêm ngay lập tức nội dung bài viết tiếp sau đây của Wow English nhé!


*

Tính tự chỉ tính cách tích cực

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Brave

/breɪv/

Anh hùng

Careful

/ˈkeə.fəl/

Cẩn thận

Cheerful

/ˈtʃɪə.fəl/

Vui vẻ

Easy going

/ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/

Dễ gần

Exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

Trúc vị

Friendly

/ˈfrover.li/

Thân thiện

Funny

/ˈfʌn.i/

Vui vẻ

Generous

/ˈdʒen.ər.əs/

Hào phóng

Hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

Chăm chỉ

Kind

/kaɪnd/

Tốt bụng

Out going

/ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ/

Cởi mở

Polite

/pəˈlaɪt/

Lịch sự

Quiet

/ˈkwaɪ.ət/

Ít nói

Smart = intelligent

/smɑːt/ = /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

Thông minh

Sociable

/ˈsəʊ.ʃə.bəl/

Hòa đồng

Soft

/sɒft/

Dịu dàng

Talented

/ˈtæl.ən.tɪd/

Tài năng

Ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

Có những tham vọng

Cautious

/ˈkɔː.ʃəs/

Thận trọng

Competitive

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/

Cạnh ttinh quái, đua tranh

Confident

/ˈkɒn.fɪ.dənt/

Tự tin

Serious

/ˈsɪə.ri.əs/

Nghiêm túc

Creative

/kriˈeɪ.tɪv/

Sáng tạo

Dependable

/dɪˈpen.də.bəl/

Đáng tin cậy

Enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

Hăng hái, nhiệt tình

Extroverted

/ˈek.strə.vɜːtɪd/

hướng ngoại

Introverted

/ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/

Hướng nội

Imaginative

/ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/

Giàu trí tưởng tượng

Observant

/əbˈzɜː.vənt/

Tinc ý

Optimistic

/ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/

Lạc quan

Rational

/ˈræʃ.ən.əl/

Có chừng mực, gồm lý trí

Sincere

/sɪnˈsɪər/

Thành thật

Understanding

/ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/

Hiểu biết

Wise

/waɪz/

Thông thái ulặng bác

Clever

/ˈklev.ər/

Khéo léo

Tactful

/ˈtækt.fəl/

Lịch thiệp

Faithful

/ˈfeɪθ.fəl/

Chung thủy

Gentle

/ˈdʒen.təl/

Nhẹ nhàng

Humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước

Honest

/ˈɒn.ɪst/

trung thực

Loyal

/ˈlɔɪ.əl/

Trung thành

Patient

/ˈpeɪ.ʃənt/

Kiên nhẫn

Open-minded

/ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/

Khoáng đạt

Talkative

/ˈtɔː.kə.tɪv/

Hoạt ngôn

Tính tự chỉ tính bí quyết tiêu cực

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Bad-tempered

/ˌbædˈtemp.əd/

Nóng tính

Boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

Buồn chán

Careless

/ˈkeə.ləs/

Bất cẩn, cẩu thả

Crazy

/ˈkreɪ.zi/

Điên khùng

Impolite

/ˌɪm.pəlˈaɪt/

Bất lịch sự

Lazy

/ˈleɪ.zi/

Lười biếng

Mean

/miːn/

Keo kiệt

Shy

/ʃaɪ/

Nhút nhát

Stupid

/ˈstjuː.pɪd/

Ngu ngốc

Aggressive

/əˈɡres.ɪv/

Hung hăng, xông xáo

Pessimistic

/ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/

Bi quan

Reckless

/ˈrek.ləs/

Hấp Tấp

Strict

/strɪkt/

Nghiêm khắc

Stubborn

/ˈstʌb.ən/

Bướng bỉnh (as stubborn as a mule)

Selfish

/ˈsel.fɪʃ/

Ích kỷ

Hot-temper

/hɒt ˈtem.pər/

Nóng tính

Cold

/kəʊld/

Lạnh lùng

Mad

/mæd/

Điên, khùng

Aggressive

/əˈɡres.ɪv/

Xấu bụng

Unkind

/ʌnˈkaɪnd/

Xấu bụng, không tốt

Unpleasant

/ʌnˈplez.ənt/

Khó chịu

Cruel

/ˈkruː.əl/

Độc ác

Gruff

/ɡrʌf/

Thô lỗ cục cằn

Insolent

/ˈɪn.səl.ənt/

Láo xược

Haughty

/ˈhɔː.ti/

Kiêu căng

Boast

/bəʊst/

Khoe khoang

Nếu gặp ngẫu nhiên trở ngại gì vào quá trình tiếp thu kiến thức với áp dụng tiếng Anh thì đừng ngần ngại nhưng điền vào khung tiếp sau đây và để được support miễn tầm giá nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin dưới, support viên của trangnhacaiuytin.com đã điện thoại tư vấn điện và support hoàn toàn miễn phí tổn cho mình và!